ÅTGÄRD OM ETT FEL UPPTÄCKS: Om ett fel upptäcks under garantitiden ska kunden utan dröjsmål anmäla det till återförsäljaren eller till en auktoriserad återförsäljare (ASCI). Ange vilken produkt (produktmodell, typbeteckning i garantikortet eller på typskylten, serienummer) det gäller, felets typ så noggrant som möjligt, samt de omständigheter under vilket felet uppstod. Om det finns risk för att felet orsakar följdskador i miljön, ska aggregatet stoppas omedelbart. En förutsättning för att garantin ska gälla är att tillverkaren eller tillverkarens representant före reparation får tillfälle att besiktiga de fel som anges i garantianspråket. En förutsättning för garantireparation är också att kunden på ett tillfredställande sätt kan visa att garantin är giltig (= inköpskvitto). Efter att garantitiden har gått ut är garantianspråk som inte har gjorts skriftligt före garantitidens utgång, inte giltiga. Swegon AB, JA Wettergrens gata 7, SE-421 30 Västra Frölunda, www.swegon.com

GARANTIGIVARE: Swegon AB, J A Wettergrens gata 7, SE-421 30 Västra Frölunda.

GARANTITIDER: Produkten beviljas två (2) års garanti med början på inköpsdagen.

GARANTIINNEHÅLL: Av garantin omfattade under garantitiden uppkomna fel som anmälts till tillverkaren eller konstaterats av garantigivaren eller garantigivarens företrädare, och som avser konstruktions-, tillverknings- eller materialfel samt följdfel som uppkommit på själva produkten. De nämnda felen repareras genom att produkten görs funktionsduglig.

ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR I GARANTIANSVAR: Garantigivarens ansvar är begränsat enligt dessa garantivillkor och garantin täcker inte egendoms- eller personskador. Muntliga löften utöver detta garantiavtal är inte bindande för garantigivaren.

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIANSVAR: Denna garanti ges under förutsättning att produkten används på normalt sätt eller under jämförbara omständigheter för avsett ändamål, och att bruksanvisningen följs.Garantin omfattar inte fel som orsakats av:- transport av produkten- vårdslös användning eller överbelastning av produkten- underlåtenhet att följa anvisningar gällande installation, drift, underhåll och skötsel- felaktig installation av produkten eller felaktig placering på användningsplatsen. Omständigheter som inte beror på garantigivaren, såsom för stora spänningsvariationer, åsknedslag och brand eller andra olycksfall- reparationer, underhåll eller konstruktionsändringar som gjorts av icke auktoriserad part. Garantin omfattar inte heller ur funktionssynpunkt betydelselösa fel, t ex repor på ytan.- delar, som genom hantering eller normalt slitage är utsatta för större felrisk än normalt, såsom lampor, glas-, porslins-, pappers- och plastdelar samt säkringar,- garantin omfattar inte inställningar, information om användning, skötsel, service eller rengöring som normalt beskrivs i anvisningarna för användning eller arbeten som orsakas av att användaren undanlåtit att beakta varnings- eller installationsanvisningar, eller utredning av sådant.

DEBITERINGAR UNDER GARANTITIDEN: Den auktoriserade servicepartnern debiterar inte kunden för reparationer, utbytta delar, reparationsarbeten, för reparationen nödvändiga transporter eller resekostnader som faller inom garantin. Detta förutsätter dock att:- de defekta delarna överlämnas till den auktoriserade servicepartnern- reparationen påbörjas och arbetet utförs under normal arbetstid. För brådskande reparationer, eller reparationer som utförs utanför normal arbetstid, har den auktoriserade servicepartnern rätt att debitera extra kostnader. Om felen kan orsaka risk för hälsan eller avsevärda ekonomiska skador repareras dock felen omedelbart utan extra debitering.- att man för reparation av produkten eller utbyte av felaktiga delar kan använda servicebil eller allmänna trafikmedel som går enligt tidtabell (som allmänna transportmedel betraktas dock inte båtar, flygplan eller snöfordon)- att demonterings- och monteringskostnader för utrustning som är fast monterad på användningsplatsen inte kan anses vara onormala.